• Do Trung đã trở thành thành viên có ghi danh 3 tháng trước đây