• Do Trung đã trở thành thành viên có ghi danh 6 tháng trước đây