• Do Trung đã trở thành thành viên có ghi danh 10 tháng trước đây