• Hàn Tử Ngôn đã trở thành thành viên có ghi danh 1 năm. 4 tháng trước đây