• Hàn Tử Ngôn đã trở thành thành viên có ghi danh 1 năm trước đây