• Phạm Chung Cang đã trở thành thành viên có ghi danh 6 tháng. 1 tuần trước đây