• Ronal Rooney đã trở thành thành viên có ghi danh 4 tháng trước đây