Dân văn phòng Hà Nội ăn sáng như thế nào?

Bạn muốn nói gì?